ساختمان مسکونی ۳ طبقه 4000 تومان

ساختمان مسکونی ۳ طبقه

پروژه در فایل اتوکد شامل موارد زیر میباشد : * سایت پلان * پلان اندازه گذاری * پلان مبلامان * پلان اکس بندی و تیر ریزی * پلان فونداسیون با جزییات * پلان شیب بندی پشت بام * نماها * مقاطع * جزییات [...]

مشاهده و خرید
ساختمان مسکونی بتنی ۴ طبقه 4000 تومان

ساختمان مسکونی بتنی ۴ طبقه

پروژه در فایل اتوکد شامل موارد زیر میباشد: * سایت پلان * پلان اندازه گذاری و مبلمان * نما * مقطع * پلان فونداسیون * پلان تیر ریزی * پلان آکس بندی * جزییات ستون ها * جزییات معماری و سازه کامل

مشاهده و خرید
ساختمان مسکونی فلزی ۴ طبقه 4000 تومان

ساختمان مسکونی فلزی ۴ طبقه

پروژه در فایل اتوکد شامل موارد زیر میباشد : * سایت پلان * پلان اندازه گداری و مبلمان * نما * مقطع * پلان تیر ریزی و فونداسیون * جزییات اجرای ستون ها و بادبند * جزییات کامل معماری و اجرایی

مشاهده و خرید