نمونه سؤالات آزمونهای حرفه‌ای مهندسان با پاسخنامه

 

نمونه سؤالات آزمونهای حرفه‌ای مهندسان با پاسخنامه

  • نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای اسفند ۱۳۹۵

تاسیسات برقی طراحی سه
تاسیسات برقی نظارت سه
تاسیسات مکانیکی طراحی سه
تاسیسات مکانیکی نظارت سه
عمران (اجرا) سه
عمران (نظارت) سه
عمران (محاسبات) سه
معماری (نظارت) سه
معماری ( اجرا) سه
نقشه برداری سه
  • نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای بهمن ۱۳۹۴

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماری طراحی  سه
معماری (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداری سه
معماری(اجرا)

 *  نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای مرداد ۱۳۹۴

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماری (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداری سه
 معماری(اجرا)

  * نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای آبان ۱۳۹۳

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماری (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداری سه
معماری(اجرا) سه

 * نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای خرداد ۱۳۹۳

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماری (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداری سه
معماری(اجرا) سه

 * نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای آذر ۱۳۹۲

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماری (طراحی) سه
معماری (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداری سه
معماری(اجرا) سه
  •  نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای اسفند ۱۳۹۱

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماری (طراحی) سه
معماری (نظارت) سه
تاسیسات مکانیکی سه
نقشه برداری سه

* نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای شهریور ۱۳۹۱

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماری (طراحی) سه
معماری (نظارت) سه
تاسیسات مکانیکی سه
نقشه برداری سه

* نمونه سوالات به همراه پاسخنامه آزمونهای آذر ۱۳۹۰

تاسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماری (تخصصی) – تستی سه
معماری (جزئیات اجزای ساختمان) – تستی سه
معماری(عمومی) سه
معماری(طراحی) سه
تاسیسات مکانیکی سه
نقشه برداری سه

پاسخ دهید