راهنمای ترسیم نقشه فاز ۲ معماری – اجرایی

دانلود فایل راهنمای ترسیم نقشه فاز ۲ معماری – اجرایی

 

۱- نقشه محوطه (سایت پلان) با مقیاس حداقل ۱:۱۰۰ شامل اطلاعات زیر :

۱-۱-علامت شمال

۱-۲-موقعیت استقرار ساختمان ها ،خیابان ها، توقفگاه خودروها ومسیرهای عبور ومرور عابرین و وسایله نقلیه

۱-۳-خطوط اصلی طرح معماری ، ترازها ورقوم ارتفاعی کف تمام شده خیابان ها وپیاده روها طبق نقشه مصوبه شهرداری

۱-۴-اندازه گذاری کامل ابعاد وفواصل ساختمان ،زمین ،نورگیرها ،بر حسب متر طول وطبق نقشه مصوبه شهرداری

۱-۵-درج محورها وعلامت مقاطع و درز انقطاع

۱-۶-طرح اجرایی فضای سبز (حیاط سازی)وجزئیات مربوطه

۱-۷-جزئیات طرح محوطه شامل : دیوارهای حائل ،دسترسی ها، محل دیزل ژنراتوراضطراری برق (چنانچه در محوطه است)

۲- نقشه طبقات به تفکیک هرطبقه ،با مقیاس حداقل (۱:۵۰)،شامل اطلاعات زیر :

۲-۱- محورهای اصلی وفرعی ساختمانی وفواصل آنها بر حسب متر طول

۲-۲- طرح معماری طبقه مورد نظر

۲-۳- اندازه گذاری کامل طبقه مورد نظر وترازها با توجه به نقشه مصوب شهرداری

۲-۴- مساحت وکاربری فضاها ی مختلف طرح ،همراه با نمایش وسایل مختلفی که می باید در محل های خاص نصب شوند(وسایل خدمات بهداشتی ،…،وسایل تاسیساتی)

۲-۵- انطباق نقشه های سازه با طرح معماری (ستون ها ،بادبندها،درزهای انقطاع ،درزهای انبساط ،…)،با توجه به انواع مصالح مصرفی

۲-۶- انطباق نقشه های تاسیسات برق ومکانیک با نقشه های معماری

۲-۷- پله ها (ابعاد ،جهت ،تعداد ،پاگرد،…)

۲-۸- ابعاد درب ها ، پنجره ها ومرجوعات دسته بندی درها وپنجره

۲-۹- نقشه مربوط به سقف های کاذب وطبقه بالا با ذکر مصالح ونوع سقف وارتفاع مفید آن از کف

۲-۱۰- خطوط نماینده جهت دید مقاطع

۲-۱۱- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی وبزرگنمایی سرویس ها ،آشپزخانه ها، پلکان وغیره

۳-پلان خرپشته ،بامقیاس حداقل (۱:۵۰) شامل اطلاعات زیر:

۳-۱- محورهای اصلی وفرعی ساختمان وفواصل آنها بر حسب متر طول

۳-۲- رقوم ارتفاعی سطح

۳-۳- اندازه گذاری کامل

۳-۴- انطباق نقشه های سازه وتاسیسات با نقشه های معماری وملاحظات مربوطه

۳-۵- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

۴- نقشه بام ، با مقیاس حداقل (۱:۵۰) ،شامل اطلاعات زیر:

۴-۱- محور های اصلی وفرعی ساختمانی وفواصل آنها برحسب متر طول

۴-۲- رقوم های نماینده : ارتفاع سطح (ویا سطوح بام ها) ، ارتفاع دست اندازها

۴-۳- اندازه گذاری کامل نقشه بام وجزییات اجرایی

۴-۴- خطوط شیب بندی ، جهت ومیزان شیب

۴-۵- ملاحظات سازه (درز انبساط ،…)وتاسیسات مکانیکی (هواکش ها ،دودکش ها، منبع انبساط ،…) وتاسیسات برقی (آنتن ها، مدارهای تغذیه،…)

۴-۶- محل آبروها

۴-۷-مصالح مصرفی وپوشش نهایی بام

۴-۸- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

۵-نقشه مقاطع طولی وعرضی،بامقیاس حداقل (۱:۵۰) شامل اطلاعات زیر:

۵-۱-محورهای اصلی وفرعی ساختمانی

۵-۲- ملاحظات مربوط به طرهای سازه ،تاسیسات برقی ومکانیکی

۵-۳- اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزییات اجرایی

۵-۴- رقوم ارتفاعی پله ها و پاگردها

۵-۶- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی ،بزرگنمایی برش دیوار ودسته بندی درب ها و پنجره ها

۶- نقشه کلیه نما ها ،با مقیاس حداقل (۱:۵۰) شامل اطلاعات زیر:‍

۶-۱- محورهای اصلی وفرعی ساختمانی

۶-۲- رقوم ارتفاعی کف کلیه طبقات ،بام ویا بام ها

۶-۳- اندازه گذاری نقشه نما یا نما ها و جزییات اجرایی در صورت لزوم

۶-۴- نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه (ستون ها ،بادبندها،درزهای انبساط ،…)،درج انواع مصالح مصرفی وملاحظات مربوط به طرح های تاسیسات برقی و مکانیکی

۶-۵- درب ها ، پنجره ها ومرجوعات دسته بندی درها وپنجره

۶-۶- مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

۷- نقشه های مربوط به جزییات اجرایی فضاها وجزییات ساختمانی وجدول نازک کاری ، مقیاس حسب مورد( ۱:۲۵ الی ۱:۱)

۷-۱- ترسیم برش دیوار(wall section) از روی پی لغایت بام شامل اندازه گذاری کامل‏، تراز طبقات و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

۷-۲- مقطع پلکان ها وپلان های آنها با ذکر تراز های مربوطه ، اندازه گذاری و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

۷-۳- نقشه ها ، مقاطع و نماهای داخلی با اندازه های لازم در مورد فضاهای بهداشتی ، آشپزخانه ها شامل اطلاعات مربوط به محل ومشخصات و مشخصات استقرار وسایل (گاز ،یخچال، سینک ، لباسشویی وغیره ) ونوع ونحوه بکارگیری مصالح ساختمانی (نازک کاری) وسایر جزییات ساختمانی ذیربط (عایق کاری ها ،…)

۷-۴- جزییات مربوط به سقف های کاذب

۷-۵- نقشه درب وپنجره ها با ذکر جنس وتعداد آنها

۷-۶- جزییات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجره های بکار رفته در طرح

۷-۷- جزییات مربوط به درز انبساط در کلیه محل های لازم

۷-۸- جزییات مربوط به دیوارهای حائل محوطه و رمپ

۷-۹- جزییات نصب سنگ در نما (چنانچه در نما سازی از سنگ استفاده می گردد)

۷-۱۰- جداول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها ، سقف ، سقف های کاذب، انواع کفسازی ، ازاره ، قرنیز و…

پاسخ دهید