آزمون های ورود به نظام مهندسی

آزمون های ورود به نظام مهندسی

مطابق با ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید میباشند.همچنین مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک جزء رشته های اصلی میباشند.با توجه به مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی با عناوین متفاوت از رشته های اصلی، کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال بکار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق اداره کل استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند

متقاضیان میبایست دقت نمایند در زمان ثبت نام آزمون، با توجه به مدرک تحصیلی خود، شرایط لازم را از حیث امکان اخذ پروانه به کار مهندسی مطابق با آخرین ضوابط و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارا باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت این قبیل موارد، صرف ثبت نام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی ایشان کان لم یکن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده متقاضی شرکت در آزمون میباشد، ضمن آنکه دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگوی اینگونه افراد نخواهد بود.

سابقه کارحرفه ای : نحوه محاسبه سنوات لازم مهندسان: حداقل سوابق کار حرفهای جهت شرکت در آزمون ورود به – حرفه مهندسان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع تا ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ و به شرح جدول شماره ( ۱) میباشد (مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون) توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تا ۱۲ شهریور ۹۵ احراز ننمایند امکان ثبتنام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی در آزمون، قبولی آنان کانلمیکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

سنوات کاردانی جهت آزمون ورود به حرفه مهندسانبه غیر از رشته عمران (محاسبات)و معماری(طراحی)،در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی بازای هر ۵ سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. (سنوات کمتر از ۵ سال به تناسب در نظر گرفته می شود).در صورت هم رشته نبودن، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمی باشد به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران و سنوات کاردانی رشته عمران قابل محاسبه برای آزمون نقشه برداری نیست. سنوات کاردانی جهت آزمون حرفه ای مهندسان رشته عمران(محاسبات) و معماری(طراحی) نیز قابل محاسبه نیست. ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسی دارای مدرک کاردانی، جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود، از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثب تنام از طریق استعلام کتبی اطمینان حاصل نمایند.

نحوه محاسبه سنوات لازم کاردانها:

حداقل سوابق کار حرفهای جهت شرکت در آزمون ورود به -حرفه کاردانهای فنی ساختمان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع تا ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ و به شرح جدول شماره (۲) میباشد.

توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تا ۱۲ شهریور ماه ۹۵ احراز ننمایند امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی آنان در آزمون، قبولی کانلمیکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

تذکر: همانگونه که در جدول شماره (۲) مشخص گردیده نوع مدرک تحصیلی از نظر مورد تأیید بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موردتأیید بودن سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در محاسبه سنوات مؤثر میباشد. لذا ضروری است متقاضیان آزمون کاردانی به هنگام مشخص نمودن نوع مدرک خود در فرم ثبت نام دقت کافی نمایند.

سابقه کارتجربی – مدارک لازم و نحوه محاسبه سنوات لازم، حداقل سوابق کار جهت شرکت در آزمون تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی بشرح زیر می باشد: دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا دارا بودن کارت معافیت دائم عدم عضویت در سازمان استان و یا سازمان نظام کاردانی استان  داشتن سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای دارندگان دیپلم فنی ساختمان و  نقشه کشی به شرح ذیل:

برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۸ سال و داشتن  حداقل ۳۶ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۲ سال و داشتن  حداقل ۳۰ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۷ سال و داشتن  حداقل ۲۵ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

داشتن سابقه تجربی لازم و قابل قبول و شرایط سنی برای سایر موارد به شرح ذیل:

برای متقاضیان پروانه پایه ۱ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۹ سال و داشتن حداقل ۳۷ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

برای متقاضیان پروانه پایه ۲ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۱۳ سال و داشتن حداقل ۳۱ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

برای متقاضیان پروانه پایه ۳ داشتن سابقه کار تجربی حداقل به میزان ۸ سال و داشتن حداقل ۲۶ سال سن تا تاریخ ۹۵/۶/۱۲

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

سامانه آزمون های ورود به نظام مهندسی

منابع آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان، پایه سه

 

راهنمای ثبت نام مهر ۹۶

۱ نظر

پاسخ دهید